اشعار ناصرخسرو

اشعار ناصر خسرو,اشعار ناصر خسرو بلخی,دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,شعر ناصر خسرو,قصائد ناصر خسرو,شعر ناصر خسرو بلخی,شعر ناصر خسرو حج,دیوان اشعار ناصر خسرو,دیوان اشعار ناصر خسرو,اشعار ناصرخسرو با معنی,دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی,دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو,دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی,دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی,شرح اشعار ناصرخسرو,تفسیر اشعار ناصرخسرو,تحلیل اشعار ناصرخسرو,سبک اشعار ناصرخسرو,سبک شعری ناصرخسرو,اشعار ناب ناصرخسرو,زیباترین اشعار ناصرخسرو,اشعار کوتاه ناصرخسرو,دیوان اشعار ناصرخسرو,شعر ناصر خسرو,شعر ناصر خسرو بلخی,شعر ناصر خسرو حج,شعر های ناصرخسرو,بهترین شعر ناصرخسرو,دیوان شعر ناصر خسرو,اشعار ناصر خسرو بلخی,شعر های حکیم ناصر خسرو بلخی,دیوان شعر ناصر خسرو قبادیانی,دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,دیوان اشعار ناصر خسرو,دیوان اشعار ناصر خسرو,دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,دیوان اشعار ناصر خسرو Pdf,دانلود دیوان شعر ناصر خسرو,دیوان اشعار فارسی ناصر خسرو,دانلود دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,شعر درمورد ناصر خسرو,شعری درباره ی ناصر خسرو,شعر ناصر خسرو در مورد امام حسین,شعر ناصر خسرو در مورد طبیعت

اشعار ناصرخسرو

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ناصرخسرو برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست 

واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست  

بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت  

امروز همه روی زمین زیر پر ماست

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

اشعار ناصر خسرو

بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز

می‌بینم اگر ذره‌ای اندر ته دریاست

گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد

جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

اشعار ناصر خسرو بلخی

بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید   

بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست

ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی    

تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

بر بال عقاب آمد آن تیر جگر سوز   

وز عرش مر او را به سوی خاک فرو کاست

بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی

بگشود پر خویش سپس از چپ و از راست

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر ناصر خسرو

گفتا: عجب است این که ز چوبی و ز آهن

این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست؟

بر تیر نظر کرد و پر خویش بر او دید

گفتا: ز که نالیم که از ماست که بر ماست!

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

قصائد ناصر خسرو

آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا

گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا

در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم

صفرا همی برآید از انده به سر مرا

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر ناصر خسرو بلخی

گویم: چرا نشانهٔ تیر زمانه کرد

چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا

گر در کمال فضل بود مرد را خطر

چون خوار و زار کرد پس این بی خطر مرا؟

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر ناصر خسرو حج

گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ

جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا

نی‌نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل

این گفته بود گاه جوانی پدر مرا

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

دیوان اشعار ناصر خسرو

با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر

دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا

گر من اسیر مال شوم همچو این و آن

اندر شکم چه باید زهره و جگر مرا

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

دیوان اشعار ناصر خسرو

اندیشه مر مرا شجر خوب برور است

پرهیز و علم ریزد ازو برگ و بر مرا

گر بایدت همی که ببینی مرا تمام

چون عاقلان به چشم بصیرت نگر مرا

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

اشعار ناصرخسرو با معنی

منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن

زین چرخ پرستاره فزون است اثر مرا

هر چند مسکنم به زمین است، روز و شب

بر چرخ هفتم است مجال سفر مرا

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی

گیتی سرای رهگذران است ای پسر

زین بهتر است نیز یکی مستقر مرا

از هر چه حاجت است بدو بنده را، خدای

کرده‌است بی‌نیاز در این رهگذر مرا

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو

شکر آن خدای را که سوی علم و دین خود

ره داد و سوی رحمت بگشاد در مرا

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

برون کن ز سر باد و خیره‌سری را

بری دان از افعال چرخ برین را

نشاید ز دانا نکوهش بری را

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی

همی تا کند پیشه، عادت همی کن

جهان مر جفا را، تو مر صابری را

تو با هوش و رای از نکو محضران چون

همی برنگیری نکو محضری را؟

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شرح اشعار ناصرخسرو

درخت ترنج از بر و برگ رنگین

حکایت کند کله قیصری را

سپیدار مانده‌است بی‌هیچ چیزی

ازیرا که بگزید او کم بری را

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

تفسیر اشعار ناصرخسرو

اگر تو از آموختن‌سر بتابی

نجوید سر تو همی سروری را

بسوزند چوب درختان بی‌بر

سزا خود همین است مر بی‌بری را

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

تحلیل اشعار ناصرخسرو

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

نگر نشمری، ای برادر، گزافه

به دانش دبیری و نه شاعری را

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

سبک اشعار ناصرخسرو

که این پیشه‌ها است نیکو نهاده

مر الفغدن نعمت ایدری را

دگرگونه راهی و علمی است دیگر

مرالفغدن راحت آن سری را

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

سبک شعری ناصرخسرو

بلی این و آن هر دو نطق است لیکن

نماند همی سحر پیغمبری را

چو کبگ دری باز مرغ است لیکن

خطر نیست با باز کبگ دری را

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

اشعار ناب ناصرخسرو

پیمبر بدان داد مر علم حق را

که شایسته دیدش مر این مهتری را

به هارون ما داد موسی قرآن را

نبوده‌است دستی بران سامری را

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

زیباترین اشعار ناصرخسرو

تو را خط قید علوم است و، خاطر

چو زنجیر مر مرکب لشکری را

تو با قید بی اسپ پیش سواران

نباشی سزاوار جز چاکری را

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

اشعار کوتاه ناصرخسرو

ازین گشته‌ای، گر بدانی تو، بنده

شه شگنی و میر مازندری را

اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

یکی نیز بگرفت خنیاگری را

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

دیوان اشعار ناصرخسرو

تو برپائی آنجا که مطرب نشیند

سزد گر ببری زیان جری را

صفت چند گوئی به شمشاد و لاله

رخ چون مه و زلفک عنبری را؟

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر ناصر خسرو

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را

که مایه است مر جهل و بد گوهری را

به نظم اندر آری دروغی طمع را

دروغ است سرمایه مر کافری را

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر ناصر خسرو بلخی

پسنده است با زهد عمار و بوذر

کند مدح محمود مر عنصری را؟

من آنم که در پای خوگان نریزم

مر این قیمتی در لفظ دری را

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر ناصر خسرو حج

تو را ره نمایم که چنبر کرا کن

به سجده مر این قامت عرعری را

کسی را برد سجده دانا که یزدان

گزیده‌ستش از خلق مر رهبری را

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر های ناصرخسرو

کسی را که بسترد آثار عدلش

ز روی زمین صورت جائری را

امام زمانه که هرگز نرانده است

بر شیعتش سامری ساحری را